Art. 5. 1. Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę
i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację
zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego
członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności
dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.
1a. Do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz
fundacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 1a–1d ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
1b. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a, stosuje się w przypadku
wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374
i 567).
1c. Jeżeli kadencja zarządu fundacji lub jej innych organów, o których mowa
w ust. 1, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego
stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru zarządu fundacji lub jej innych
organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
2. Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji.
Oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i przekazane
sądowi prowadzącemu rejestr fundacji.
3. Fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa,
powinna mieć siedzibę na terenie województwa objętego działalnością tej fundacji.
4. Jeżeli w statucie określa się przeznaczenie środków majątkowych fundacji po
jej likwidacji, środki te powinny być przeznaczone na cele, o których mowa w art. 1.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość
środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może
być mniejsza niż tysiąc złotych.
6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić ulgi i zwolnienia
z tytułu przeznaczenia zysków z działalności gospodarczej fundacji na realizację jej
zadań statutowych, inne niż ulgi i zwolnienia określone w innych ustawach.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
  • Wejscie w życie 14 kwietnia 1984
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań