Art. 58. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
uwzględniając dane osoby, której potwierdzenie dotyczy, i jej wstępnych do drugiego
stopnia oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia
rzeczywistego stanu faktycznego i prawnego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań