Art. 56. 1. W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się:
1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 1–7;
2) fotografię, o której mowa w art. 29;
3) dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego:
a) numer wniosku,
b) datę złożenia wniosku,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status wniosku,
e) dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia
wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek
bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;
4) dane dotyczące dowodu osobistego:
a) serię i numer dowodu osobistego,
b) datę ważności,
c) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty,
d) status dowodu osobistego:
– datę wydania,
– datę przekazania do organu gminy,
– datę przyjęcia w organie gminy,
– datę odbioru przez obywatela,
– datę unieważnienia,
– przyczynę unieważnienia,
– oznaczenie organu unieważniającego,
– datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego
Schengen,
– datę i czas zawieszenia,
– oznaczenie organu zawieszającego,
– datę i czas cofnięcia zawieszenia,
– oznaczenie organu cofającego zawieszenie,
– datę ważności w przypadku, o którym mowa w art. 12g ust. 3,
– status warstwy elektronicznej,
e) przyczynę wydania dowodu osobistego,
f) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie
organu wydającego decyzję,
g) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie
organu wydającego decyzję;
5) (uchylony)
6) dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizowanych blankietów dowodów
osobistych:
a) serię i numer blankietu,
b) przyczynę wybrakowania blankietu,
c) datę wybrakowania blankietu,
d) przyczynę utraty blankietu,
e) datę utraty blankietu,
f) datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;
7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie
wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;
8) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte
dotychczas w rejestrze PESEL.
2. Danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych nie usuwa się.
3. W Rejestrze Dowodów Osobistych gromadzi się dane dotyczące wszystkich
dowodów osobistych spersonalizowanych dla danej osoby, w tym nieważnych
i spersonalizowanych wadliwie.

Art. 56a. 1. Organ gminy, przyjmując wniosek o wydanie nowego dowodu
osobistego, z urzędu dokonuje sprawdzenia danych zawartych we wniosku o wydanie
dowodu osobistego z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz
w rejestrze PESEL.
2. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku
z danymi zawartymi w rejestrach, o których mowa w ust. 1, organ, który stwierdził
niezgodność danych, podejmuje działania w celu usunięcia niezgodności zgodnie
z art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1397 i 2294).

Art. 56b. W przypadku stwierdzenia błędu lub braku danych w Rejestrze
Dowodów Osobistych w odniesieniu do danych, o których mowa
w art. 56 ust. 1 pkt 2–4 i 6, organy według swojej właściwości przekazują
niezwłocznie informację o potrzebie ich sprostowania lub uzupełnienia do ministra
właściwego do spraw informatyzacji, z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Wejscie w życie 1 marca 20156
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań