Art. 55. 1. Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
lub jego utraty wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu,
który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji,
wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie
dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy – wojewoda mazowiecki.
2. Postępowanie w sprawie, o której mowa w ust. 1, może być wszczęte także z
urzędu.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań