Art. 55. 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze
rozporządzenia:
1) środki techniczne służące do przekazywania przez podmioty nadzorowane
informacji w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych
i sprawozdawczych określonych w ustawach, o których mowa w art. 2 pkt 1–4,
w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w bezpośrednio
stosowanych aktach prawa Unii Europejskiej,
2) techniczne warunki przekazywania informacji przy użyciu tych środków
– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia tym podmiotom możliwości
należytego wykonywania obowiązków i zróżnicowania sposobu przekazywania
informacji w zależności od rodzaju tych podmiotów, nie zwiększając w istotnym
stopniu kosztów ich uczestnictwa w rynku kapitałowym.
2. Podmioty nadzorowane, które przed dniem wejścia w życie ustawy nie
wykonywały obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych w sposób określony
przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 54,
wykonują obowiązki w sposób, o którym mowa w ust. 1, po upływie 6 miesięcy od
dnia jej wejścia w życie.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań