Art. 55. 1. Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym
prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
2. Utrzymanie i rozwój Rejestru Dowodów Osobistych, w celu realizacji zadań
określonych w ustawie, zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji, w tym:
1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Rejestru Dowodów
Osobistych;
2) zapewnia integralność danych w Rejestrze Dowodów Osobistych;
3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr Dowodów
Osobistych jest prowadzony, dla podmiotów przetwarzających dane w tym
rejestrze;
4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym Rejestr
Dowodów Osobistych jest prowadzony;
5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych
osobowych;
6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych Rejestru Dowodów
Osobistych;
8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów
Osobistych.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek ministra właściwego
do spraw informatyzacji może uczestniczyć w realizacji zadań związanych
z rozwojem Rejestru Dowodów Osobistych oraz zapewnieniem poprawności danych
przetwarzanych w tym rejestrze.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp organom, o których mowa w ust. 7, do
Rejestru Dowodów Osobistych.
5. Minister właściwy do spraw zagranicznych zapewnia funkcjonowanie
wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp konsulom do Rejestru Dowodów Osobistych.
6. Dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzają bezpośrednio w czasie
rzeczywistym:
1) organ gminy właściwy do wydania dowodu osobistego w zakresie:
a) danych zawartych we wniosku o wydanie dowodu osobistego określonych
w art. 28 pkt 1–7, wraz z zeskanowaną fotografią albo plikiem
zawierającym fotografię, oraz danych określonych w art. 56 ust. 1
pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. d tiret od trzeciego do szóstego, tiret dziewiąty
i jedenasty oraz lit. e,
b) daty i przyczyny pozostawienia wniosku o wydanie dowodu osobistego bez
rozpoznania,
c) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o odmowie wydania
dowodu osobistego, o której mowa w art. 32,
d) numeru i daty wydania decyzji administracyjnej o stwierdzeniu
nieważności dowodu osobistego, o której mowa w art. 52;
2) minister właściwy do spraw wewnętrznych – w zakresie danych określonych
w art. 56 ust. 1, z wyłączeniem danych wprowadzonych przez organ gminy.
7. W celu realizacji zadań określonych w ustawie dostęp do Rejestru Dowodów
Osobistych posiadają: organ gminy, wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw
wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji.
8. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykonuje obowiązki, o których
mowa w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Wejscie w życie 1 marca 20156
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań