Art. 54. 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze
rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się
obywatelstwa polskiego, wymogi dotyczące fotografii dołączanej do wniosku oraz
wzór zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie
się obywatelstwa polskiego.
2. Wzór formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa
polskiego uwzględnia dane i informacje, o których mowa w art. 48 ust. 1–3.
3. Wzór zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie o wyrażenie zgody na
zrzeczenie się obywatelstwa polskiego uwzględnia dane i informacje, o których mowa
w art. 52 ust. 2.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań