Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) odbudowie – należy przez to rozumieć odtworzenie obiektu budowlanego
w całości lub w części:
a) o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego – w dotychczasowym miejscu,
b) o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych
wymiarach – na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym
w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
– przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto
w stanie pierwotnym;
2) obiektach liniowych – należy przez to rozumieć linie kolejowe, w rozumieniu
art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
poz. 591, z późn. zm.), a także drogi wraz z budynkami, budowlami
i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci
uzbrojenia terenu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 i 284).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • Wejscie w życie 14 sierpnia 2001
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań