Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw
żeglugi śródlądowej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem
właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia, sposoby i warunki
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
1a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się:
1) obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest;
2) sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów
zawierających azbest, z uwzględnieniem zabezpieczeń przed przenikaniem
azbestu do środowiska;
3) warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów
zawierających azbest do miejsca ich składowania z uwzględnieniem
zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu do środowiska;
4) wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów
zawierających azbest.
2. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy:
1) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest,
2) program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest
– uwzględniając środki mające na celu eliminowanie lub ograniczania emisji pyłów
azbestu i ochrony pracowników przed ich działaniem oraz sposoby pakowania
i znakowania materiałów zawierających azbest.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
  • Wejscie w życie 28 września 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 14 02 2021

Powiązania

brak powiązań