Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w przypadku gdy
jednostka organizacyjna nie spełnia wszystkich kryteriów akredytacyjnych, o których
mowa w art. 2, może udzielić na czas oznaczony warunkowej akredytacji w trybie,
o którym mowa w art. 3 ust. 1, określając:
1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej;
2) zakres udzielonej akredytacji;
3) datę udzielenia akredytacji;
4) zmiany, które powinny być wprowadzone w celu spełnienia wszystkich
kryteriów akredytacyjnych oraz termin wprowadzenia tych zmian.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Komisji
Europejskiej informacje i dokumenty dotyczące warunkowego ustanowienia agencji
płatniczej oraz wszelkich zmian w tym zakresie.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  • Wejscie w życie 1 maja 2004
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2008
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań