Art. 4. 1. Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, o których
mowa w art. 1 ust. 2, polega na:
1) (uchylony)
2) przejściowym wykupieniu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów
mieszkaniowych;
3) umorzeniu części zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych;
4) wykupieniu ze środków budżetu państwa części zadłużenia kredytobiorców
z tytułu skapitalizowanych odsetek.
2. Odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu państwa podlegają
oprocentowaniu, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3.
3. Rozliczenia z bankiem z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, oraz
z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2b, dokonuje minister
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa, na zasadach określonych w umowie zawartej między
bankiem, ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych.
4. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2, został zaciągnięty przez
spółdzielnię mieszkaniową, umorzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje
pod warunkiem prowadzenia przez tę spółdzielnię analitycznej ewidencji
zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami, z podziałem na lokale zajmowane
przez poszczególnych członków spółdzielni lub osoby niebędące członkami
spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz
umożliwienia bankowi kontroli tej ewidencji.
5. Analityczna ewidencja zadłużenia, o której mowa w ust. 4, zawiera co najmniej:
1) przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu:
a) kredytu,
b) skapitalizowanych odsetek,
c) przejściowego wykupienia odsetek od kredytu, z podziałem na
zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenie
z tytułu oprocentowania tych odsetek,
d) wykonania przez Skarb Państwa umowy poręczenia, o której mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami
Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U.
poz. 1310, z 2003 r. poz. 1325, z 2009 r. poz. 594 oraz z 2015 r. poz. 1854);
2) wysokość wniesionej przez członka spółdzielni części wkładu budowlanego
lub wysokość wkładu mieszkaniowego, ustaloną według zasad określonych
w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych;
3) nominalną kwotę umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym
rozliczeniu kosztów budowy;
4) wysokość dokonanych umorzeń, z podziałem na umorzenie zadłużenia
z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenia z tytułu
oprocentowania tych odsetek;
5) kwotę odsetek skapitalizowanych wykupionych przez budżet państwa;
6) wysokość należności z tytułu obciążających członka spółdzielni
mieszkaniowej lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, miesięcznych spłat
kredytu, wyliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1, oraz wysokość
spłat wnoszonych przez członka spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem
spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań