Art. 4. 1. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem
platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług nie stosuje się.
2. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy.
3. W przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji
albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zamawiający może
w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji warunków zamówienia
albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, postępowanie o zawarcie umowy koncesji albo
postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego wyłączyć stosowanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
4. Zamawiający i wykonawca mogą wysyłać i odbierać inne
ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy, jeżeli
druga strona wyrazi na to zgodę.
5. Zamawiający może upoważnić do odbioru ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych
przesłanych za pośrednictwem platformy inne osoby lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Wejscie w życie 18 kwietnia 2019
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 01 11 2020

Powiązania

brak powiązań