Art. 43. 1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 1, minister
właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy przywrócenie obywatelstwa polskiego nie stanowi
zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz czy cudzoziemiec, który złożył wniosek o przywrócenie
obywatelstwa polskiego, nie działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i
suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka.
2. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 1, minister właściwy do
spraw wewnętrznych może zwrócić się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie informacji o
treści posiadanych dokumentów dotyczących osoby ubiegającej się o przywrócenie
obywatelstwa polskiego oraz o ich udostępnienie.
3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane udzielić pisemnej
informacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 3 miesięcy, o czym
organ obowiązany do udzielenia informacji powiadamia ministra właściwego do
spraw wewnętrznych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań