Art. 42. 1. Zaszeregowanie, odmowa zaszeregowania, potwierdzenie
zaszeregowania bądź zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego
rodzaju, nadanie, odmowa nadania lub zmiana kategorii, odmowa wpisu do ewidencji
obiektów hotelarskich i wykreślenie z ewidencji obiektów hotelarskich, a także
nakazanie wstrzymania świadczenia usług hotelarskich następuje w formie decyzji
administracyjnej.
2. Podstawą odmowy wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich jest decyzja
o odmowie zaszeregowania lub o odmowie potwierdzenia zaszeregowania obiektu
hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii.
3. Na podstawie przekazywanych w formie elektronicznej przez marszałków
województw danych dotyczących skategoryzowanych w województwie obiektów
hotelarskich na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki
zamieszcza się Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich. Wykaz ten jest jawny.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • Wejscie w życie 1 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 marca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 09 02 2021

Powiązania

brak powiązań