Art. 40. 1. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 38 ust. 1, składa wniosek o
przywrócenie obywatelstwa polskiego, który zawiera:
1) dane cudzoziemca;
2) adres zamieszkania;
3) oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz
informacje o okolicznościach jego utraty;
4) adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed utratą obywatelstwa polskiego;
5) życiorys.
2. Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
2) dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły;
3) posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego;
4) fotografię osoby objętej wnioskiem.
3. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu,
którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 1.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań