Art. 3. 1. Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień
1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.
1a. (uchylony)
1b. (uchylony)
1c. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co
najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą
Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.
2. Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę
zatrudnianych pracowników.
3. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku
mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do
wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie
urlopowe, o którym mowa w ust. 4–6.
3a. Pracodawcy, o których mowa w ust. 3, nieobjęci układem zbiorowym pracy
oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, informacje w sprawie
nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują
pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego, w sposób
przyjęty u danego pracodawcy.
3b. U pracodawców, o których mowa w ust. 3, zatrudniających co najmniej
50 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie
nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się
w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci
układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu
i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania;
art. 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Wysokość świadczenia urlopowego, o którym mowa w ust. 3, nie może
przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 –
odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że wysokość świadczenia
dla zatrudnionych, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, ustala się proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy pracownika.
5. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, wypłaca pracodawca raz
w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym
z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni
kalendarzowych.
5a. Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu
poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w ust. 5.
6. Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, nie podlega składce na
ubezpieczenie społeczne pracowników.
7. (uchylony)

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
  • Wejscie w życie 30 marca 1994
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 14 02 2021

Powiązania

brak powiązań