Art. 3. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ustanawia agencję
płatniczą, w drodze rozporządzenia, określając:
1) nazwę i siedzibę agencji płatniczej;
2) zakres udzielonej akredytacji;
3) datę udzielenia akredytacji.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje Komisji
Europejskiej informacje i dokumenty dotyczące ustanowienia agencji płatniczej oraz
wszelkich zmian w tym zakresie.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  • Wejscie w życie 1 maja 2004
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2008
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań