Art. 3. 1. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej
pomocy, w szczególności w formie:
1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego,
zawodowego i rodzinnego;
2) interwencji kryzysowej i wsparcia;
3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom
stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi
członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania
się do osoby pokrzywdzonej;
4) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
5) badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia
lekarskiego w tym przedmiocie;
6) zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu
prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy
w uzyskaniu mieszkania.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,
wzór zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie, uwzględniając przydatność
zaświadczenia dla ochrony prawnej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Wejscie w życie 21 listopada 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2020
  • Ost. zmiana na stronie 08 12 2020

Powiązania

brak powiązań