Art. 3. 1. Właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia
gwarancyjna w związku z dokonaniem jednej z następujących czynności:
1) uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej
własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
2) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej;
3) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego,
stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego,
z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na
zasadach współwłasności w częściach ułamkowych;
4) przystąpieniem do użytkowania wybudowanego własnego domu
jednorodzinnego na warunkach określonych odrębnymi przepisami;
5) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy
zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu
jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową
budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela
książeczki mieszkaniowej;
6) uzyskaniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze
przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź
pomieszczeń niemieszkalnych;
7) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności domów
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;
8) wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości
przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, wybudowanego przy
wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub
w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego;
9) dokonaniem wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której
mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1020, 1540 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 1309 i 1622), w wysokości nie niższej
niż 10% ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany lokal mieszkalny;
10) całkowitą spłatą zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki
mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
11) remontem polegającym na wymianie okien lub instalacji gazowej lub
instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego
przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do
lokalu lub domu jednorodzinnego;
12) dokonaniem przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz
remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty
należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
o likwidację książeczki, pod warunkiem że kwota wydatków wspólnoty
mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie
24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację
książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal
mieszkalny, z tytułu posiadania którego powstał obowiązek świadczeń na
fundusz remontowy – w części odpowiadającej udziałowi właściciela
książeczki w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni
mieszkaniowej – jest co najmniej równa tej wpłacie.
2. Premia gwarancyjna przysługuje, jeżeli czynność wymieniona
w ust. 1 dotyczy rzeczy znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
prawa obciążającego taką rzecz.
3. Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę
rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych
wystawionych do dnia 23 października 1990 r.
4. Z zastrzeżeniem art. 3d ust. 3, warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest
złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację
i wypłatę premii gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania czynności
wymienionej w ust. 1.
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa
do uzyskania premii gwarancyjnej. W przypadku nienależytego udokumentowania
wniosku, bank, o którym mowa w ust. 3, wyznacza termin na uzupełnienie
dokumentów, nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie
tego terminu bank zwraca wniosek bez rozpatrzenia.

Art. 3a. 1. Na wniosek właściciela książeczki mieszkaniowej, przed
dokonaniem czynności wymienionych w art. 3 ust. 1, premia gwarancyjna może
być:
1) wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej w przypadku
zaawansowania:
a) budowy własnego domu jednorodzinnego, w wysokości co najmniej
20% jego wartości kosztorysowej,
b) przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub
pomieszczeń niemieszkalnych, jeżeli w ten sposób ma powstać odrębna
własność lokalu mieszkalnego, w wysokości co najmniej 50% jej
wartości kosztorysowej;
2) przekazana wskazanemu inwestorowi w przypadku:
a) wniesienia co najmniej 50% wymaganego przez spółdzielnię
mieszkaniową wkładu budowlanego lub mieszkaniowego,
b) wpłacenia co najmniej 50% wartości kosztorysowej lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego, budowanych na warunkach, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 5,
c) wniesienia co najmniej 50% kwoty partycypacji, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt 9;
3) przekazana wskazanej przez właściciela książeczki mieszkaniowej instytucji
ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, w przypadku udzielenia
przez tę instytucję właścicielowi książeczki mieszkaniowej kredytu
przeznaczonego na sfinansowanie:
a) czynności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 7–9,
b) budowy własnego domu jednorodzinnego,
c) przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub
pomieszczeń niemieszkalnych, jeżeli w ten sposób ma powstać odrębna
własność lokalu mieszkalnego.
2. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych
w ust. 1 pkt 1 i 2 jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, na dzień złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej
i wypłatę premii gwarancyjnej, w tym pisemnego zaświadczenia inwestora, lub
innych dokumentów potwierdzających poniesienie wymaganych nakładów.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem
złożenia wniosku.
3. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych
w ust. 1 pkt 2 lub w związku z dokonaniem czynności, o której mowa w art. 3 ust. 1
pkt 9, jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej:
1) pisemnego zobowiązania do zwrócenia, za pośrednictwem banku, o którym
mowa w art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej
w terminie 30 dni od dnia zbycia przez właściciela książeczki mieszkaniowej
ekspektatywy odrębnej własności lokalu określonej w art. 19 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
845 i 1230 oraz z 2019 r. poz. 1309), zwanej dalej „ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych”, a po upływie tego terminu – wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie;
2) pisemnego upoważnienia udzielonego inwestorowi, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, do zwrócenia, za pośrednictwem banku określonego w art. 3 ust. 3,
równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w przypadku wycofania
przez właściciela książeczki mieszkaniowej środków na wymagany przez
spółdzielnię wkład lub sfinansowanie kosztów budowy domu
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych na warunkach,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub wycofania przez właściciela
książeczki mieszkaniowej wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz
w art. 3 ust. 1 pkt 9.
3a. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych
w ust. 1 pkt 3 jest:
1) przedstawienie przez właściciela książeczki mieszkaniowej umowy kredytu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w której, w szczególności:
a) przewidziano udzielenie kredytu na sfinansowanie jednej z czynności,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem udziału własnego
właściciela książeczki mieszkaniowej, pochodzącego z premii
gwarancyjnej przekazanej instytucji ustawowo upoważnionej do
udzielania kredytów,
b) wskazano rachunek prowadzony w instytucji ustawowo upoważnionej
do udzielania kredytów, na który zostanie przekazana premia
gwarancyjna,
c) przewidziano wypłacenie kwoty otrzymanej premii gwarancyjnej przez
instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów wraz
z kredytem lub transzą kredytu – właścicielowi książeczki
mieszkaniowej, wskazanemu inwestorowi lub sprzedawcy
nieruchomości lub prawa do nieruchomości, na której zakup został
udzielony kredyt;
2) złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej pisemnego
upoważnienia udzielonego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania
kredytów, o której mowa w ust. 1 pkt 3, do zwrócenia, za pośrednictwem
banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii
gwarancyjnej – w przypadku rezygnacji właściciela książeczki
mieszkaniowej z wykorzystania udzielonego kredytu i rozwiązania umowy kredytu przed dokonaniem przez instytucję ustawowo upoważnioną do
udzielania kredytów wypłaty otrzymanej premii gwarancyjnej na zasadach określonych w pkt 1 lit. c;
3) złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej pisemnego
zobowiązania do zwrócenia, za pośrednictwem banku, o którym mowa
w art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w terminie
30 dni od dnia rozwiązania umowy kredytu, a po upływie tego terminu wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie – w przypadku rezygnacji właściciela
książeczki mieszkaniowej z wykorzystania udzielonego kredytu i rozwiązania
umowy kredytu po dokonaniu przez instytucję ustawowo upoważnioną do
udzielania kredytów wypłaty otrzymanej premii gwarancyjnej na zasadach
określonych w pkt 1 lit. c.
4. Inwestor na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
dokonuje zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w dniu
wycofania przez właściciela książeczki mieszkaniowej środków na wymagany
przez spółdzielnię wkład lub sfinansowanie kosztów budowy domu
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych na warunkach, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub wycofania przez właściciela książeczki
mieszkaniowej wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9.
4a. Instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 3a pkt 2,
dokonuje zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w dniu
rozwiązania umowy kredytu, jeżeli premia gwarancyjna nie została jeszcze
wypłacona na zasadach określonych w ust. 3a pkt 1 lit. c.
5. W przypadku zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej na
zasadach określonych w ust. 3 i 4, równowartość tej premii może zostać ponownie,
za pośrednictwem banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3, wypłacona właścicielowi
książeczki mieszkaniowej, przekazana wskazanemu przez niego inwestorowi albo
przekazana wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania
kredytów, jeżeli:
1) w okresie 6 miesięcy od dnia:
a) zawarcia umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu,
b) wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku
z wycofaniem środków na wymagany przez spółdzielnię wkład,
c) wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku
z wycofaniem środków na sfinansowanie kosztów budowy domu
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowanych na warunkach,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub
d) wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku
z wycofaniem wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3
ust. 1 pkt 9
– zostaną spełnione warunki określone w ust. 1 lub dokonane czynności,
o których mowa w art. 3 ust. 1;
2) właściciel książeczki mieszkaniowej złoży wniosek o ponowną wypłatę
premii gwarancyjnej, przekazanie tej premii wskazanemu przez niego
inwestorowi albo wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej
do udzielania kredytów wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, 3, i 3a
lub w art. 3 ust. 5.
5a. W przypadku zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej na
zasadach określonych w ust. 3a i 4a, równowartość tej premii może zostać
ponownie, za pośrednictwem banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3, wypłacona
właścicielowi książeczki mieszkaniowej, przekazana wskazanemu przez niego
inwestorowi albo wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej do
udzielania kredytów, jeżeli:
1) w okresie 6 miesięcy od dnia wpływu do banku równowartości premii
gwarancyjnej w związku z rozwiązaniem umowy kredytu zostaną spełnione
warunki określone w ust. 1 lub dokonane czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1;
2) właściciel książeczki mieszkaniowej złoży wniosek o ponowną wypłatę
premii gwarancyjnej lub przekazanie tej premii wskazanemu przez niego
inwestorowi albo wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej
do udzielania kredytów wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, 3 i 3a
lub w art. 3 ust. 5.
6. Ponowna wypłata premii gwarancyjnej, przekazanie tej premii
wskazanemu inwestorowi albo wskazanej instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, zgodnie z ust. 5 lub 5a, mogą być dokonane tylko raz, w wysokości równowartości premii gwarancyjnej zwróconej na zasadach
określonych w ust. 3 i 4 lub w ust. 3a i 4a.
7. Do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 lub 5a, zwrócona
równowartość przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na
nieoprocentowanym rachunku bankowym w banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

Art. 3b. 1. Premia gwarancyjna przysługuje od wpłat na rachunek bankowy,
o którym mowa w art. 2 pkt 5, wnoszonych w latach (kwartałach), dla których
wzrost ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio
ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 4,
zwanej dalej „ceną ostatnio ogłoszoną”, w stosunku do ceny 1 m2 powierzchni
użytkowej budynku mieszkalnego właściwej dla roku (kwartału) wniesienia wpłat,
jest wyższy od oprocentowania tych wpłat. Oprocentowanie to jest obliczane
narastająco od roku (kwartału) dokonania wpłat do kwartału, do którego odnosi się
cena ostatnio ogłoszona.
2. Premia gwarancyjna jest naliczana w odniesieniu do sumy wniesionych
wpłat nieprzekraczających kosztów budowy:
1) 55 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub
2) 70 m2 powierzchni użytkowej w domu jednorodzinnym.
3. Premię gwarancyjną od wpłat wniesionych w danym roku (kwartale) bank,
o którym mowa w art. 3 ust. 3, oblicza zgodnie z wzorem określonym w załączniku
do ustawy.
4. Na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego ogłasza cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
za okresy kwartalne. Przez cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku rozumie się
przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę
wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1 m2
powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone jako średnia ważona
powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
w poszczególnych województwach.

Art. 3c. 1. Bankom, o których mowa w art. 3 ust. 3, przysługuje refundacja,
ze środków budżetu państwa, wypłaconych premii gwarancyjnych. Minister
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa przekazuje bankom, na ich wniosek, środki przeznaczone na
refundację wypłaconych premii gwarancyjnych.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, minister właściwy do spraw finansów
publicznych oraz bank, o którym mowa w art. 3 ust. 3, mogą, w drodze umowy,
określić okresy rozliczeniowe, terminy przekazywania środków oraz terminy
rozliczeń z tytułu refundacji wypłaconych premii gwarancyjnych.

Art. 3d. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12,
uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę
premii gwarancyjnej właściciel książeczki mieszkaniowej uzyskuje od dnia
określonego zależnie od roku, w jakim wystawiono książeczkę mieszkaniową.
2. Nabywanie uprawnień, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie
z następującym harmonogramem:
1) od dnia 1 kwietnia 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968;
2) od dnia 1 stycznia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969–1972;
3) od dnia 1 stycznia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973–1975;
4) od dnia 1 stycznia 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976–1979;
5) od dnia 1 stycznia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980–1985;
6) od dnia 1 stycznia 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986 r.;
7) od dnia 1 stycznia 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987 r.;
8) od dnia 1 stycznia 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.;
9) od dnia 1 stycznia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989–1990.
3. W przypadku, gdy czynność uprawniająca do uzyskania premii
gwarancyjnej na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12 została dokonana po dniu
1 kwietnia 2009 r., a przed uzyskaniem przez właściciela książeczki mieszkaniowej
uprawnienia do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę
premii gwarancyjnej zgodnie z ust. 1, warunkiem realizacji uprawnienia do premii
gwarancyjnej na tej podstawie jest złożenie przez właściciela książeczki
mieszkaniowej wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej w okresie 6 miesięcy od dnia uzyskania uprawnienia do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań