Art. 3. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze
uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz
insygnia i inne symbole.
2. Wzory symboli, o których mowa w ust. 1, ustanawiane są w zgodzie z
zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.
3. Wzory symboli, o których mowa w ust. 1, wymagają zaopiniowania przez
ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
4. Opinia, o której mowa w ust. 3, wydawana jest w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia wniosku o jej wydanie.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
  • Wejscie w życie 30 marca 1979
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2015
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań