Art. 3. 1. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności
w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych
należących do:
1) organów państwowych;
1a) organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek
samorządu terytorialnego;
1b) klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur
poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich;
2) jednostek Sił Zbrojnych;
3) szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
4) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych
oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą.
1a. Na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, umieszcza się
urzędowe tablice z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowe tablice z napisem
nazwy tego podmiotu.
1b. Urzędowa tablica z godłem ma kształt owalny w układzie pionowym,
obwódkę biało-czerwoną i tło szare, na którym znajduje się godło Rzeczypospolitej
Polskiej. Urzędowa tablica z napisem jest prostokątna w układzie poziomym, ma tło
czerwone, a litery napisu białe.
2. Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż
wymienione w ust. 1, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.
3. Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 4, w wypadkach
przewidzianych w prawie i zwyczajach międzynarodowych, umieszczają godło
Rzeczypospolitej Polskiej także na obiektach stanowiących ich siedziby urzędowe.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory oraz wymiary
urzędowych tablic z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i napisem, a także sposób ich
umieszczania na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, biorąc pod
uwagę czytelność i estetykę tablic oraz funkcjonalność ich umieszczania.

Art. 3a. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się na stroju reprezentacji
kraju, na stroju reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018
r. poz. 1263 i 1669), z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
  • Wejscie w życie 11 marca 1980
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 września 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań