Art. 38. 1. Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów
dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa
właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt
(burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.
3. Ewidencję obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3, prowadzi wójt
(burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.
4. Przed wydaniem decyzji w zakresie rodzajów i kategorii obiektów
hotelarskich organy wymienione w ust. 1 mogą zwracać się o opinię do
wyspecjalizowanych stowarzyszeń.
4a. Marszałek województwa powołuje zespół oceniający obiekty hotelarskie
w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 35 ust. 1. W skład zespołu
powołuje się przedstawicieli marszałka województwa, ponadto mogą być powołane:
1) osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług
hotelarskich lub turystycznych, wskazane przez jednostki samorządu
gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa;
2) osoby będące przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego.
4b. Członkom zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1,
przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt
hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju
i kategorii, a członkom zespołu wykonującym czynności poza miejscem zamieszkania
– także zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
4c. Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie,
o których mowa w ust. 4a pkt 1, oraz sposób i termin wypłaty tego wynagrodzenia,
uwzględniając, że wynagrodzenie dla jednej osoby za ocenę jednego obiektu nie może
być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
5. Zadania określone w ust. 2 i 3 są zadaniami własnymi gminy.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • Wejscie w życie 1 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 marca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 09 02 2021

Powiązania

brak powiązań