Art. 38. 1. W postępowaniu wyjaśniającym, o którym mowa w art. 18a ustawy
z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, prowadzonym w celu
ustalenia, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa określonego w ustawie o ofercie publicznej, ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi, ustawie o funduszach inwestycyjnych, ustawie
o giełdach towarowych oraz innych ustawach – w zakresie dotyczącym czynów
skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku kapitałowego, pozostających
w związku z działalnością podmiotów nadzorowanych, lub do wszczęcia
postępowania w sprawie naruszeń, o których mowa w art. 171a ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, Przewodniczącemu Komisji przysługuje także
uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.
1a. W postępowaniu wyjaśniającym, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, prowadzonym w celu ustalenia,
czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa określonego w ustawie o funduszach inwestycyjnych lub do wszczęcia
postępowania administracyjnego w sprawie naruszeń przepisów tej ustawy
określających zasady prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne otwarte,
zarządzające nimi towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub przez inne podmioty
prowadzące obsługę funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub
funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przewodniczącemu Komisji przysługuje
także uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1a.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)
4a. (uchylony)
5. W granicach koniecznych do sprawdzenia, czy zachodzi:
1) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, lub
potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których
mowa w art. 171a lub w art. 172 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
Przewodniczący Komisji może zażądać od podmiotu świadczącego usługi
telekomunikacyjne udostępnienia informacji, stanowiących tajemnicę telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875)
w zakresie wykazu połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji,
dotyczących podmiotu dokonującego czynności faktycznych lub prawnych
mających związek z wyjaśnianymi faktami, z uwzględnieniem danych abonenta
pozwalających na jego identyfikację, czasu ich dokonania i innych informacji
związanych z połączeniem lub przekazem, niestanowiących treści przekazu;
1a) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1a,
lub potrzeba wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawach, o których
mowa w ust. 1a, Przewodniczący Komisji może zażądać od:
a) towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem
inwestycyjnym otwartym,
b) depozytariusza funduszu inwestycyjnego otwartego,
c) podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o funduszach
inwestycyjnych, prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa
w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub tytułów uczestnictwa,
d) podmiotu, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w odniesieniu
do funduszu inwestycyjnego otwartego, powierzyło wykonywanie
czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy
o funduszach inwestycyjnych, oraz podmiotu, któremu wykonywanie
takich czynności zostało przekazane,
e) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego
otwartego,
f) przedstawiciela funduszu zagranicznego lub przedstawiciela funduszu
inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
g) agenta płatności
– przekazania Komisji posiadanych przez te podmioty nagrań rozmów
telefonicznych oraz innych informacji zarejestrowanych za pośrednictwem
urządzeń i systemów teleinformatycznych, dotyczących podmiotu dokonującego
czynności faktycznych lub prawnych mających związek z wyjaśnianymi
faktami.
2) (uchylony)
5a. Udostępnienie informacji zgodnie z:
1) ust. 5 pkt 1 lub 1a – nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy
telekomunikacyjnej.
2) (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. (uchylony)
9. (uchylony)
10. (uchylony)

Art. 38a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań