Art. 37. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:
1) w toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego w stosunku do
podmiotu określonego w art. 5 pkt 1, 2, 4–6c i 8–23, członka rozliczającego lub klienta świadczącego pośrednie usługi rozliczeniowe – do czasu zaprzestania prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia tego
podmiotu z rejestru, do którego wpis uprawnia do prowadzenia działalności
podlegającej nadzorowi Komisji;
2) w przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez podmiot, o którym
mowa w pkt 1, działalności podlegającej nadzorowi Komisji oraz wykreślenia
tego podmiotu z rejestru, do którego wpis uprawnia do prowadzenia działalności
podlegającej nadzorowi Komisji – do czasu zaprzestania prowadzenia tej
działalności.
1a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:
1) w toku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2
– do osoby trzeciej, której podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powierzył,
w granicach upoważnienia wynikającego z właściwych przepisów, wykonywanie
niektórych czynności z zakresu podlegającego nadzorowi Komisji – do czasu
zaprzestania przez ten podmiot prowadzenia działalności podlegającej nadzorowi
Komisji.
2. (uchylony)

Art. 37a. 1. Upoważnieni pracownicy urzędu Komisji mogą przeprowadzić
w domu maklerskim lub podmiocie, o którym mowa w art. 5 pkt 18–20, wizytę
nadzorczą w zakresie niezbędnym do realizacji programu nadzorczego, o którym
mowa w art. 110s ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Wizyta nadzorcza może być także przeprowadzona w przypadku postępowań
dotyczących wydania przez Komisję zezwolenia, pozwolenia lub zgody, o których
mowa w przepisach rozporządzenia 575/2013.
3. Do wizyty nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy art. 27 ust. 4, art. 28,
art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 30–32 i art. 34.
4. Czas trwania wizyty nadzorczej nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
5. Za dzień zakończenia wizyty nadzorczej uważa się dzień, w którym dokonana
została ostatnia czynność w siedzibie domu maklerskiego. O zakończeniu wizyty
nadzorczej niezwłocznie pisemnie informuje się dom maklerski, w którym
przeprowadzana była wizyta nadzorcza.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań