Art. 35. 1. Materiały zebrane w toku kontroli mogą być zabezpieczane przed
utratą lub zniekształceniem przez przechowywanie ich w lokalu kontrolowanego
w pozostawionej do wyłącznej dyspozycji zespołu kontrolującego zamkniętej
i opieczętowanej szafie lub sejfie, a gdy jest to uzasadnione ich ilością w oddzielnym,
zamkniętym i opieczętowanym pomieszczeniu.
2. O zwolnieniu dokumentu lub innego nośnika informacji spod zabezpieczenia
decyduje kontroler.
3. W przypadku zajęcia, o którym mowa w art. 33, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się
odpowiednio, z tym że zajęte dokumenty lub inne nośniki informacji mogą być
również zabrane z lokalu kontrolowanego, za pokwitowaniem. Kopię protokołu
zajęcia otrzymuje osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego.

Art. 35a. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. Protokół
kontroli zawiera w szczególności:
1) firmę (nazwę) i adres kontrolowanego;
2) wskazanie jednostek organizacyjnych kontrolowanego, objętych kontrolą;
3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów;
4) numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmiankę o jego
zmianach;
5) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;
6) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
7) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia
oraz udzielających informacji i wyjaśnień w toku kontroli;
8) wzmiankę o pouczeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 4;
9) opis dokonanych czynności kontrolnych oraz ustalenia dotyczące stanu
faktycznego, ze wskazaniem dokumentów lub innych informacji i materiałów,
na jakich ustalenia te zostały oparte, jak również opis stwierdzonych
nieprawidłowości, ich zakresu i przyczyn;
10) wykaz materiałów zgromadzonych w toku kontroli, z podaniem nazwy każdego
z nich;
11) miejsce i datę sporządzenia protokołu kontroli;
12) wzmiankę o udzieleniu zaleceń w trybie art. 36 ust. 6.
2. Materiałami, o których mowa w ust. 1 pkt 10, są w szczególności:
1) protokoły sporządzone w toku kontroli;
2) pisemne oświadczenia i wyjaśnienia;
3) zarządzenia Przewodniczącego Komisji wydane w toku kontroli.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań