Art. 33. 1. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego zawiera:
1) dane cudzoziemca;
2) adres zamieszkania;
3) informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
zajmowanym przez niego lokalu, jego osiągnięciach zawodowych, działalności
politycznej i społecznej;
4) dane małżonka cudzoziemca;
5) informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w
przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie;
6) uzasadnienie.
2. Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem
umieszcza dodatkowo we wniosku:
1) dane małoletniego;
2) informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu
zgody na nabycie obywatelstwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 lub art. 8.
3. Wniosek przedstawiciela ustawowego o uznanie za obywatela polskiego
małoletniego cudzoziemca zawiera dane i informacje określone w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 6
oraz ust. 2 pkt 2. We wniosku umieszcza się również imię i nazwisko, adres
zamieszkania przedstawiciela ustawowego.
4. Do wniosku o uznanie za obywatela polskiego dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 lub ust. 2;
2) posiadane dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
3) urzędowe poświadczenie, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7
października 1999 r. o języku polskim, świadectwo ukończenia szkoły w
Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z
wykładowym językiem polskim, w przypadku gdy jest wymagane;
4) fotografie osób objętych wnioskiem.
5. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się na formularzu, którego
wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 1.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
  • Wejscie w życie 15 sierpnia 2012
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 maja 2019
  • Ost. zmiana na stronie 13 11 2020

Powiązania

brak powiązań