Art. 31. 1. Doradca podatkowy wykonujący ten zawód może prowadzić
działalność gospodarczą lub być zatrudniony, jeżeli jej wykonywanie lub to
zatrudnienie:
1) nie powoduje konfliktu interesów i niezgodności między poszczególnymi
rodzajami działalności lub zatrudnienia;
2) nie narusza niezależności i bezstronności doradcy podatkowego;
3) nie pozostaje w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej doradcy
podatkowego.
1a. Doradca podatkowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy, o którym
mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. b, zajmuje samodzielne stanowisko podległe
bezpośrednio kierownikowi podmiotu, w którym jest zatrudniony.
1b. Doradca podatkowy nie jest związany poleceniem co do treści udzielanych
porad, opinii lub wyjaśnień.
1c. Do czasu pracy doradcy podatkowego zalicza się także czas niezbędny do
załatwienia spraw poza lokalem podmiotu, w którym jest zatrudniony,
w szczególności w sądach i w organach administracji publicznej, oraz czas
przygotowania się do tych czynności.
2. Doradca podatkowy jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia Krajowej
Rady Doradców Podatkowych o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej
lub zatrudnienia wykraczających poza zakres czynności określonych w art. 2,
z podaniem rodzajów prowadzonej działalności lub rodzajów zatrudnienia, oraz
o wszelkich zmianach dotyczących zakresu tej działalności lub tego zatrudnienia,
w terminie 30 dni, odpowiednio od dnia rozpoczęcia jej prowadzenia, rozpoczęcia
zatrudnienia lub zaistnienia zmian.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 lipca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań