Art. 2. Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez
właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego
wyrządzone, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, określa, w drodze rozporządzenia,
gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, a także szczególne zasady
zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku
z osunięciem ziemi.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
  • Wejscie w życie 14 sierpnia 2001
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 05 02 2021

Powiązania

brak powiązań