Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;
2) (uchylony)
3) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane
przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące
do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi
z miejsc gromadzenia;
4) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością;
5) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla
pojazdów asenizacyjnych, biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy
asenizacyjne;
2) wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2a. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku
podmiotów spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest
podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku
podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie
pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających
z ustawy.
3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym
ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej
oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię
mieszkaniową.
3a. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń,
a każdy właściciel lokalu – w części:
1) odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób
zamieszkujących we wszystkich lokalach – w przypadku metody ustalenia
opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1;
2) odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody
we wszystkich lokalach – w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa
w art. 6j ust. 1 pkt 2;
3) odpowiadającej wysokości opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 2;
4) odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej – w pozostałych przypadkach.
3b. Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie
zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do
wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości
ciekłych do stacji zlewnych, biorąc pod uwagę:
1) bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne;
2) ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych;
3) wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania;
4) ochronę wód przed zanieczyszczeniem.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 10 02 2021

Powiązania

brak powiązań