Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) jednostka osadnicza – wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy
mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi;
2) kolonia – jednostkę osadniczą powstałą jako rezultat ekspansji miejscowości
poza obszar wcześniej istniejącej zabudowy, w szczególności: kolonię miasta,
kolonię wsi;
3) miasto – jednostkę osadniczą o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach
nierolniczych posiadającą prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie
określonym odrębnymi przepisami;
4) miejscowość – jednostkę osadniczą lub inny obszar zabudowany odróżniające
się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie –
odmiennym określeniem ich rodzaju;
5) miejscowość niezamieszkana – miejscowość, w której nie przebywa stale lub nie
jest zameldowana na pobyt stały co najmniej jedna osoba;
6) miejscowość zamieszkana – miejscowość, w której stale przebywa lub jest
zameldowana na pobyt stały co najmniej jedna osoba;
7) obiekt fizjograficzny – wyodrębniony składnik środowiska geograficznego, w
szczególności: nizinę, wyżynę, wzgórze, pasmo górskie, górę, szczyt góry,
przełęcz, dolinę, kotlinę, jaskinię, rzekę, kanał, jezioro, zatokę, bagno, staw,
sztuczny zbiornik wodny, wodospad, las, kompleks leśny, uroczysko, półwysep,
wyspę;
8) osada – niewielką jednostkę osadniczą na terenie wiejskim o odmiennym
(wyróżniającym się) charakterze zabudowy albo zamieszkaną przez ludność
związaną z określonym miejscem lub rodzajem pracy, w szczególności: osadę
młyńską, osadę leśną, osadę rybacką, osadę kolejową, osadę po byłym
państwowym gospodarstwie rolnym; osada może być samodzielna lub może
stanowić część innej jednostki osadniczej;
9) osiedle – zespół mieszkaniowy stanowiący integralną część miasta lub wsi;
10) przysiółek – skupisko kilku gospodarstw położonych poza zabudową wsi
stanowiące integralną część wsi;
11) rodzaj miejscowości – określenie charakteru miejscowości ukształtowanej w
procesie rozwoju osadnictwa, w szczególności: miasto, osiedle, wieś, osada,
kolonia, przysiółek i ich części;
12) wieś – jednostkę osadniczą o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących
funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych
nieposiadającą praw miejskich lub statusu miasta.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
  • Wejscie w życie 7 października 2003
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2018
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań