Art. 2. 1. Środki pochodzące z Funduszu mogą być wydatkowane przez
jednostki organizacyjne, którym minister właściwy do spraw finansów publicznych
udzielił akredytacji jako agencjom płatniczym.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przed udzieleniem
akredytacji dokonuje sprawdzenia stanu przygotowania jednostki organizacyjnej do
obsługi środków pochodzących z Funduszu i ustala, czy procedury i struktura
organizacyjna danej jednostki gwarantują, że:
1) udzielenie zgody na dokonanie płatności ze środków Funduszu będzie
poprzedzone sprawdzeniem wniosku o płatność pod względem formalnym i
merytorycznym;
2) płatności będą rejestrowane w księgach rachunkowych;
3) niezbędne dokumenty będą składane w ustalonym terminie i wymaganej formie.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może powierzyć
sprawdzenie, o którym mowa w ust. 2, innym podmiotom uprawnionym do
przeprowadzania audytu zewnętrznego.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, kryteria akredytacyjne dla agencji płatniczych, uwzględniając
w szczególności:
1) funkcje agencji płatniczych wobec Funduszu;
2) warunki przekazania niektórych funkcji agencji płatniczej innym jednostkom
organizacyjnym;
3) tryb tworzenia procedur dotyczących realizacji płatności i podziału
obowiązków;
4) konieczność zapewnienia przez agencję bezpieczeństwa systemów
informatycznych;
5) konieczność zapewnienia przez agencję prowadzenia rachunkowości i
ewidencji dłużników;
6) rozliczanie zaliczek i stosowanie zabezpieczeń należności;
7) prawidłowe funkcjonowanie audytu wewnętrznego;
8) tryb postępowania z płatnościami nienależnymi.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
  • Wejscie w życie 1 maja 2004
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2008
  • Ost. zmiana na stronie 08 02 2021

Powiązania

brak powiązań