Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) zadłużeniu kredytobiorcy z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od
kredytu – należy przez to rozumieć sumę kwoty środków przekazanych
z budżetu państwa na przejściowe wykupienie należności banku z tytułu
niespłaconych przez kredytobiorcę odsetek od kredytu oraz kwot naliczanego
przez bank oprocentowania tych odsetek;
2) spłatach lub należnościach z tytułu spłat kredytu – należy przez to rozumieć
spłaty lub należności z tytułu spłat tego kredytu wraz z odsetkami, w tym
odsetkami przejściowo wykupionymi ze środków budżetu państwa wraz z ich
oprocentowaniem;
3) lokalu – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny w spółdzielni
mieszkaniowej, lokal mieszkalny w budynku stanowiący odrębną własność
lub dom mieszkalny;
4) kredytobiorcy – należy przez to rozumieć również członka spółdzielni
mieszkaniowej, zajmującego lokal obciążony kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię, lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zajmującą lokal obciążony
kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię;
5) właścicielu książeczki mieszkaniowej – należy przez to rozumieć osobę
fizyczną, która jest posiadaczem wkładu oszczędnościowego gromadzonego
na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód
stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1996
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 października 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 12 2020

Powiązania

brak powiązań