Art. 2. 1. Odznaki dzielą się na:
1) honorowe, stanowiące wyróżnienie za zasługi położone:
a) w działalności państwowej lub społecznej stanowiącej istotny wkład w
rozwój całego kraju, w rozwój określonej dziedziny gospodarki lub
administracji państwowej, w rozwój określonego województwa albo w
rozwój określonej organizacji gospodarczej,
b) w działalności statutowej organizacji spółdzielczych lub organizacji
społecznych;
2) organizacyjne, stanowiące oznaczenie organizacji społecznej lub spółdzielczej
albo innej jednostki organizacyjnej bądź przynależności do takiej organizacji lub
jednostki organizacyjnej;
3) okolicznościowe, upamiętniające rocznice, wystawy, zgromadzenia lub inne
wydarzenia.
2. Odznakami mogą być emblematy, godła, barwy, herby miast lub województw
oraz inne przedmioty, chociażby powszechnie używane, jeżeli sposób ich
sporządzenia i używania wskazuje na to, że mają służyć celom określonym w ust. 1.

Art. 2a. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze
rozporządzenia, powołuje Komisję Heraldyczną jako organ opiniodawczo-doradczy w
zakresie spraw, o których mowa w ust. 3.
2. Do składu Komisji Heraldycznej powołuje się w szczególności: osoby
wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy z zakresu heraldyki i weksylologii,
przedstawicieli organizacji, których statutowe cele związane są z heraldyką i
weksylologią oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
3. Do zadań Komisji Heraldycznej należy w szczególności:
1) opiniowanie wzorów insygniów i symboli, o których mowa w art. 3 ust. 1;
2) opiniowanie i przygotowywanie projektów wzorcowych aktów prawnych
związanych z ustanawianiem insygniów władzy państwowej, herbów, flag,
emblematów i innych znaków i symboli związanych z heraldyką i weksylologią;
3) udzielanie konsultacji władzom i organom administracji publicznej w dziedzinie
właściwego używania insygniów władzy państwowej, herbów, flag,
emblematów i innych znaków i symboli związanych z heraldyką i weksylologią.
4. Działalność Komisji Heraldycznej jest finansowana z budżetu państwa.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, strukturę, tryb
powoływania i odwoływania oraz szczegółowe zasady postępowania Komisji
Heraldycznej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
  • Wejscie w życie 30 marca 1979
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 grudnia 2015
  • Ost. zmiana na stronie 23 11 2020

Powiązania

brak powiązań