Art. 2. 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą
koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem
i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.
2. Wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej zawiera załącznik nr 1.

Art. 2a. Wizerunku orła ustalonego dla godła używają:
1) organy władzy państwowej;
2) organy administracji rządowej;
3) gminy, związki międzygminne oraz ich organy;
4) powiaty, związki powiatów oraz ich organy;
4a) związki powiatowo-gminne oraz ich organy;
4b) związki metropolitalne i ich organy;
5) samorządy województw oraz ich organy;
6) sądy, prokuratury i komornicy sądowi;
7) samorządowe kolegia odwoławcze;
8) regionalne izby obrachunkowe;
9) jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10) jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji
Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju;
10a) Służba Ochrony Państwa;
11) jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
12) szkoły publiczne, szkoły niepubliczne i niepubliczne szkoły artystyczne o
uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, uczelnie publiczne, uczelnie
niepubliczne oraz federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
13) inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku
orła.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
  • Wejscie w życie 11 marca 1980
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 września 2019
  • Ost. zmiana na stronie 02 11 2020

Powiązania

brak powiązań