Art. 29. 1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa na lata 2015–
2024 wyniesie 9 182 756 zł, z tym że w roku:
1) 2015 – 972 720 zł;
2) 2016 – 792 765 zł;
3) 2017 – 820 511 zł;
4) 2018 – 849 229 zł;
5) 2019 – 878 952 zł;
6) 2020 – 909 716 zł;
7) 2021 – 940 646 zł;
8) 2022 – 972 628 zł;
9) 2023 – 1 005 698 zł;
10) 2024 – 1 039 891 zł.
2. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, na dany rok budżetowy, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu kosztów rzeczowych związanych z realizacją zadań związanych z prowadzeniem krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.
3. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym
mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków,
o których mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
  • Wejscie w życie 21 czerwca 2015
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 5 września 2018
  • Ost. zmiana na stronie 28 01 2021

Powiązania

brak powiązań