Art. 29. 1. Czas trwania kontroli nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Przed rozpoczęciem kontroli, nie później jednak niż w dacie, o której mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 9, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręcza się
kontrolowanemu.
3. Kontrola rozpoczyna się od dnia, w którym nastąpiło doręczenie upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli, zgodnie z art. 30 ust. 1, nie wcześniej jednak niż
w dacie, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 9.
4. Za dzień zakończenia kontroli uważa się dzień, w którym dokonana została
ostatnia czynność kontrolna, poprzedzająca sporządzenie protokołu kontroli.
O zakończeniu kontroli niezwłocznie pisemnie informuje się kontrolowanego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań