Art. 28. 1. Uprawnienia przewodnika górskiego nadaje, odmawia nadania,
zawiesza i przywraca oraz cofa, w drodze decyzji administracyjnej, marszałek
województwa właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek o
nadanie uprawnień w dniu złożenia tego wniosku, a w przypadku nieposiadania
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – marszałek
województwa wybrany przez osoby ubiegające się o te uprawnienia.
2. Uprawnienia przewodnika górskiego osobom, które nabyły kwalifikacje do
wykonywania zawodu przewodnika górskiego w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, a którym zostały uznane kwalifikacje do wykonywania
zawodu przewodnika górskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje,
zawiesza, przywraca oraz cofa marszałek województwa właściwy dla miejsca
zamieszkania w dniu złożenia wniosku o nadanie uprawnień, a w przypadku
nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
marszałek województwa wybrany przez osobę ubiegającą się o te uprawnienia.
Podstawę do nadania uprawnień stanowi decyzja ministra właściwego do spraw
turystyki o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydana na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
3. Ewidencję uprawnień przewodników górskich nadanych na podstawie
niniejszej ustawy prowadzą marszałkowie województw, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Nadanie uprawnień przewodnika górskiego dokumentuje się przez wydanie
legitymacji i identyfikatora przewodnika górskiego. W trakcie wykonywania zadań
przewodnik górski jest obowiązany do posiadania przy sobie legitymacji przewodnika górskiego oraz do okazywania jej na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania
kontroli, o których mowa w art. 29 ust. 3, a także podmiotów upoważnionych na
podstawie odrębnych przepisów.
5. Na podstawie danych o nadanych uprawnieniach przewodnika górskiego
przekazywanych w postaci elektronicznej przez marszałków województw na stronie
internetowej ministra właściwego do spraw turystyki są udostępniane dane liczbowe
dotyczące uprawnień nadanych przez poszczególnych marszałków województw. Dane te są jawne.
6. Informacje o nadanych uprawnieniach przewodnika górskiego wpisywane
i przekazywane w postaci elektronicznej przez marszałków województw ministrowi
właściwemu do spraw turystyki są udostępniane przez ministra właściwego do spraw
turystyki w postaci elektronicznej wszystkim marszałkom województw.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • Wejscie w życie 1 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 marca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 09 02 2021

Powiązania

brak powiązań