Art. 28. Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera:
1) numer PESEL;
2) nazwisko i imię (imiona);
3) nazwisko rodowe;
4) imię ojca;
5) imię i nazwisko rodowe matki;
6) datę i miejsce urodzenia;
7) płeć;
8) obywatelstwo;
9) powód ubiegania się o wydanie dowodu osobistego;
10) adres do korespondencji, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer
telefonu;
11) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku
złożonego w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis
elektroniczny, podpis osobisty albo podpis zaufany;
12) pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub
zatajenie danych;
13) informację o wyrażeniu zgody na zamieszczenie w warstwie elektronicznej
dowodu osobistego certyfikatu podpisu osobistego;
14) informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych
kontaktowych osób fizycznych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Wejscie w życie 1 marca 20156
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań