Art. 27. 1. Przedmiotem kontroli jest zgodność działalności lub sytuacji
finansowej kontrolowanego, w zakresie objętym nadzorem Komisji, odpowiednio
z przepisami prawa, regulaminami, warunkami określonymi w zezwoleniach,
zasadami uczciwego obrotu lub interesem zleceniodawców.
2. Zakres kontroli obejmuje całość lub część określonych zagadnień dotyczących
działalności lub sytuacji finansowej kontrolowanego.
3. Czynności podejmowane przez kontrolerów w toku kontroli (czynności
kontrolne) mają na celu ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego
udokumentowanie, pozwalające na ocenę prawidłowości działania kontrolowanego,
a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ustalenie ich zakresu i przyczyn oraz osób
odpowiedzialnych za ich powstanie.
4. Czynności kontrolne powinny być wykonywane w sposób niezakłócający
w istotnym stopniu działalności gospodarczej prowadzonej przez kontrolowanego,
w szczególności terminowego wykonania jego zobowiązań wobec osób trzecich.

Art. 27a. 1. Kontrolę zarządza dyrektor lub zastępca dyrektora komórki
organizacyjnej urzędu Komisji, do zadań której należy przeprowadzanie kontroli.
2. Zarządzający kontrolę, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach
uzasadnionych charakterem kontroli, może, nie wcześniej niż na 3 dni przed
planowanym rozpoczęciem kontroli, pisemnie powiadomić o tym kontrolowanego,
wskazując przedmiot i zakres kontroli, celem umożliwienia kontrolowanemu
sprawnego zgromadzenia lub przygotowania dokumentów i zebrania innych danych
i informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym zapewnienia obecności,
w trakcie przeprowadzania kontroli, osób upoważnionych do reprezentowania
kontrolowanego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań