Art. 26. 1. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać
przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie
wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie
tego wniosku.
2. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie
określonym w ust. 1 okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku
w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności
złożenia wniosku w formie, o której mowa w art. 24 ust. 3.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  • Wejscie w życie 1 marca 20156
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 4 września 2020
  • Ost. zmiana na stronie 29 10 2020

Powiązania

brak powiązań