Art. 25. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 132
ust. 3 ustawy wymienionej w art. 22 zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 132 ust. 3 tej ustawy,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie art. 132
ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej
  • Wejscie w życie 10 sierpnia 2011
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 1 stycznia 2016
  • Ost. zmiana na stronie 10 02 2021

Powiązania

brak powiązań