Art. 25. 1. Egzamin na przewodnika górskiego przeprowadza komisja
egzaminacyjna powoływana przez marszałka województwa właściwego ze względu
na obszar górski.
2. W przypadku gdy obszar górski obejmuje terytorium wykraczające poza jedno
województwo, egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana przez
marszałka województwa właściwego ze względu na zakres terytorialny jednej z części
obszaru górskiego, którego dotyczą uprawnienia przewodnika górskiego.
3. Wyboru komisji egzaminacyjnej w przypadku, o którym mowa w ust. 2,
dokonuje kandydat na przewodnika górskiego.
4. Do komisji egzaminacyjnych powołuje się przedstawicieli stowarzyszeń
zrzeszających przewodników górskich dla określonego obszaru górskiego oraz
organizacji zrzeszających organizatorów turystyki, a także przedstawiciela
wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeżeli na obszarze górskim objętym uprawnieniami, o które ubiega się kandydat na przewodnika górskiego, znajdują się zabytki i muzea.
5. Do komisji egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, można powołać
także nauczycieli akademickich specjalizujących się w dziedzinie turystyki.
5a. Członkowie komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu
otrzymują wynagrodzenie.
6. Za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na przewodnika górskiego pobiera się
opłatę.
7. Wysokość opłaty egzaminacyjnej za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na
przewodnika górskiego określa się odrębnie za część teoretyczną i część praktyczną
egzaminu. Opłata egzaminacyjna nie obejmuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia,
zakwaterowania oraz wyżywienia.
8. Opłaty wniesionej przez kandydata, który nie przystąpił do egzaminu, nie
zwraca się, z wyjątkiem przypadku, w którym kandydat na przewodnika górskiego
zawiadomi urząd marszałkowski na piśmie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu
w terminie co najmniej 14 dni przed egzaminem. W przypadku takiego
zawiadomienia złożonego w terminie, urząd marszałkowski zwraca wniesioną opłatę
egzaminacyjną w całości w terminie 60 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia
oraz zawiadamia o tej rezygnacji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
w terminie 3 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia.
9. Opłata za część praktyczną egzaminu w przypadku niedopuszczenia do tej
części egzaminu podlega zwrotowi w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników
części teoretycznej egzaminu.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • Wejscie w życie 1 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 marca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 09 02 2021

Powiązania

brak powiązań