Art. 25. 1. Komisja może, w drodze uchwały, zdecydować o przekazaniu do
publicznej wiadomości informacji o:
1) przypadkach naruszenia przepisów ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, ustawy o ofercie publicznej, ustawy o funduszach inwestycyjnych,
ustawy o giełdach towarowych, przepisów aktów wykonawczych wydanych na
podstawie tych ustaw oraz przepisów rozporządzenia 1031/2010, rozporządzenia
596/2014 i rozporządzenia 2017/1129,
2) środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów,
o których mowa w pkt 1, w tym o zastosowanych sankcjach oraz złożeniu
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również o wszczęciu
lub wyniku postępowania administracyjnego lub cywilnego,
3) zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji, o której mowa
w rozporządzeniu 596/2014 albo rozporządzeniu 1031/2010, lub popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w przepisach wymienionych
w pkt 1
– chyba że ujawnienie takich informacji narazi rynek kapitałowy na poważne
niebezpieczeństwo lub spowoduje poniesienie przez osoby, których informacje te
dotyczą, niewspółmiernej szkody.
1a. Komisja, w drodze uchwały, decyduje o przekazaniu do publicznej
wiadomości informacji o zastosowaniu sankcji za naruszenie obowiązków, o których
mowa w art. 4 i art. 7–11 rozporządzenia 648/2012, chyba że ujawnienie takich
informacji zagroziłoby poważnie rynkom finansowym lub zaszkodziłoby
w niewspółmierny sposób zainteresowanym stronom. Przekazane informacje nie
mogą zawierać danych osobowych.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać danych osobowych
osób, chyba że:
1) zapadło w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie lub
2) wydana została ostateczna decyzja w sprawie naruszenia przez te osoby
przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub
3) decyzji w sprawie naruszenia przez te osoby przepisów, o których mowa w ust. 1
pkt 1, został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
2a. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych o każdym przypadku przekazania do publicznej wiadomości
informacji o zastosowaniu środków prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
2b. W przypadku naruszenia przez dom maklerski, finansową spółkę
holdingową, finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej lub spółkę
holdingową o działalności mieszanej przepisów działu IV rozdziału 1 oddziału 2a
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub rozporządzenia 575/2013 Komisja,
w drodze uchwały, decyduje o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji
o naruszeniu, wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby lub nazwy (firmy)
podmiotu, odpowiedzialnych za dane naruszenie.
2c. W informacji, o której mowa w ust. 2b, Komisja nie podaje imienia
i nazwiska osoby fizycznej, w przypadku gdy opublikowanie tych danych:
1) byłoby środkiem niewspółmiernym do wagi dokonanego naruszenia;
2) stanowiłoby zagrożenie dla stabilności rynków finansowych;
3) zagroziłoby prowadzonemu postępowaniu karnemu lub postępowaniu
w sprawach o przestępstwa skarbowe;
4) wyrządziłoby niewspółmierną szkodę tej osobie lub domowi maklerskiemu.
2d. Informacje, o których mowa w ust. 2b i 2c, są dostępne na stronie
internetowej Komisji przez 5 lat, licząc od dnia ich zamieszczenia, z tym że wskazanie
imienia i nazwiska osoby, na którą nałożono sankcję, jest zamieszczane na okres nie
dłuższy niż rok.
3. W przypadkach uzasadnionych potrzebą wykonywania nadzoru przez
zagraniczny organ nadzoru, z którym Komisja zawarła porozumienie, o którym mowa
w art. 20 ust. 2, albo potrzebą prowadzenia postępowań administracyjnych lub
sądowych w sprawach związanych z wykonywaniem nadzoru przez ten organ, albo na
wniosek organu nadzoru w innym państwie członkowskim, Komisja może wszczynać
z urzędu i prowadzić kontrolę, postępowanie wyjaśniające lub postępowanie
administracyjne, jak również żądać wszczęcia takich kontroli i postępowania przez
organ nadzoru w innym państwie członkowskim. W takim przypadku upoważniony
przedstawiciel tego organu nadzoru może brać udział w czynnościach dokonywanych
w toku takich kontroli i postępowania.
4. Komisja nie wszczyna kontroli lub postępowania, o których mowa w ust. 3,
lub odmawia dopuszczenia do udziału w czynnościach, jeżeli:
1) (uchylony)
2) zgłoszenie dotyczy tych samych naruszeń przepisów prawa przez ten sam
podmiot, co do których na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na
terytorium państwa siedziby organu nadzoru toczy się postępowanie sądowe lub
wydany został prawomocny wyrok.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, Komisja przekazuje
zagranicznemu organowi nadzoru oraz Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych szczegółowe wyjaśnienie przyczyn, dla których nie wszczęła kontroli lub postępowania albo odmówiła dopuszczenia do udziału
w czynnościach.
5a. W przypadku gdy na wniosek Komisji nie wszczęto kontroli lub
postępowania lub w przypadku odmowy dopuszczenia Komisji do udziału
w czynnościach przez organ nadzoru z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego, Komisja może skierować sprawę do Europejskiego Urzędu Nadzoru
Giełd i Papierów Wartościowych zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1095/2010.
6. W razie stwierdzenia, że określone zachowanie jest sprzeczne z przepisami
prawa, których przestrzeganie jest objęte nadzorem Komisji, Komisja może wezwać
do zaprzestania takich zachowań.
7. Uprawnienia Komisji, o których mowa w przepisach niniejszego rozdziału,
mają zastosowanie do:
1) zachowań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa
członkowskiego dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących
instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania
się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium innego
państwa członkowskiego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań