Art. 24. 1. Wykonywanie działalności w zakresie szkolenia dla kandydatów na
przewodników górskich wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów szkoleń
dla kandydatów na przewodników górskich, zwanego dalej „rejestrem organizatorów
szkoleń”, prowadzonego przez marszałka województwa.
1a. Wpisu do rejestru organizatorów szkoleń marszałek województwa dokonuje
na wniosek organizatora szkolenia.
1b. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń składa się do marszałka
województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej albo
siedzibę jednostki organizacyjnej wnioskującej o wpis do rejestru organizatorów
szkoleń, a w przypadku osoby fizycznej posiadającej miejsce zamieszkania i jednostki
organizacyjnej posiadającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej – do marszałka województwa wybranego przez wnioskodawcę.
2. Wpis do rejestru organizatorów szkoleń może dotyczyć zgłoszenia
przeprowadzenia jednego szkolenia lub szkolenia na stałe.
3. Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne organizujące szkolenia dla
kandydatów na przewodników górskich są obowiązane:
1) zapewnić kadrę:
a) wykładowców posiadających wykształcenie wyższe – do prowadzenia zajęć teoretycznych,
b) instruktorów posiadających udokumentowaną praktykę w zakresie
wykonywania zadań przewodnika górskiego dla określonego obszaru
górskiego w wymiarze co najmniej 50 dni w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń – do
prowadzenia zajęć praktycznych;
2) zapewnić warunki umożliwiające realizację zajęć, w tym także praktycznych,
oraz odpowiednią obsługę biurową wraz z przechowywaniem i udostępnianiem
dokumentacji szkolenia;
3) realizować program szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich,
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4;
4) przedstawiać uczestnikom szkoleń wewnętrzny regulamin szkolenia, określający
w szczególności warunki potwierdzania udziału w zajęciach teoretycznych
i praktycznych oraz ich zaliczania.
4. Potwierdzeniem posiadania praktyki, o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, jest
zaświadczenie wydane przez organizatora turystyki lub jednostkę organizacyjną
powierzającą zadania przewodnika górskiego.
5. Wniosek o wpis do rejestru organizatorów szkoleń zawiera następujące dane:
1) nazwę wnioskodawcy, jego siedzibę i adres, a w wypadku gdy wnioskodawca
jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną – imię i nazwisko oraz adres miejsca
zamieszkania;
2) wskazanie, czy działalność szkoleniowa będzie prowadzona w ramach
działalności gospodarczej;
3) określenie zakresu szkolenia, które wnioskodawca zamierza prowadzić, w tym wskazanie:
a) czy szkolenie ma mieć charakter podstawowy czy uzupełniający,
b) obszaru górskiego, którego ma dotyczyć szkolenie przewodników górskich;
4) wskazanie, czy wpis do rejestru organizatorów szkoleń ma dotyczyć
zorganizowania jednego szkolenia, czy organizowania szkoleń na stałe;
5) wskazanie kierownika szkolenia lub innej osoby upoważnionej do występowania
wobec marszałka województwa w sprawach związanych ze szkoleniem;
6) informację o dotychczasowych szkoleniach prowadzonych przez wnioskodawcę,
jeżeli wnioskodawca prowadził uprzednio szkolenia;
7) opis warunków szkolenia, w tym wskazanie miejsca odbywania wykładów
i zajęć praktycznych, a także określenie miejsca przechowywania dokumentacji
szkolenia i archiwum wydanych dokumentów.
6. Do wniosku wnioskodawca dołącza oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów szkoleń są
kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie
organizowania szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich,
określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych2)
.”.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, zawiera:
1) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
2) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
8. Dokumentem poświadczającym dokonanie wpisu do rejestru organizatorów
szkoleń jest zaświadczenie wydane przez marszałka województwa.
9. Organizator szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich,
rozpoczynając szkolenie, pisemnie informuje marszałka województwa właściwego dla
miejsca odbywania szkolenia o miejscu i terminach zajęć.
10. Wpis do rejestru organizatorów szkoleń obejmuje dane, określone w ust. 5,
z wyjątkiem adresu miejsca zamieszkania organizatora szkoleń będącego osobą fizyczną.
11. Rejestr jest jawny.
12. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
13. Na podstawie informacji o dokonanych wpisach do rejestru organizatorów
szkoleń przekazywanych w postaci elektronicznej przez marszałków województw, na
stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki zamieszcza się Centralny
Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich.

Art. 24a. 1. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli
organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich w zakresie:
1) zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, o którym mowa
w art. 24 ust. 5;
2) zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru
organizatorów szkoleń;
3) przestrzegania warunków szkolenia określonych ustawą.
2. Kontrola organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
obejmuje w szczególności:
1) sprawdzenie dokumentacji szkolenia;
2) ocenę zgodności harmonogramu zajęć z procesem jego realizacji;
3) sprawdzenie zapewnienia odpowiedniej obsługi biurowej wraz
z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji szkolenia;
4) sprawdzenie zapewnienia warunków umożliwiających realizację zajęć, w tym
także praktycznych.
3. Marszałek województwa, który otrzymał informację o odbywającym się na
jego terenie szkoleniu dla kandydatów na przewodników górskich organizowanym
przez organizatora szkolenia wpisanego do rejestru organizatorów szkoleń
prowadzonego przez marszałka innego województwa, ma prawo przeprowadzić
kontrolę organizatora szkolenia w czasie trwania szkolenia.
4. Kontrola organizatora szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich
odbywa się w obecności kierownika szkolenia lub osoby upoważnionej do
zastępowania kierownika szkolenia.
5. Marszałek województwa jest upoważniony do kontroli organizatorów szkoleń
dla kandydatów na przewodników górskich w zakresie spełnienia obowiązku
uzyskania wpisu do rejestru organizatorów szkoleń.
6. Kontroli, o której mowa w ust. 1 i 5, dokonuje osoba imiennie upoważniona
przez marszałka województwa.
7. Osoba dokonująca kontroli organizatora szkolenia dla kandydatów na
przewodników górskich powiadamia o stwierdzonych uchybieniach marszałka
województwa, na którego terenie odbywa się szkolenie.
8. Uchybieniem w prowadzeniu działalności objętej wpisem do rejestru
organizatorów szkoleń jest:
1) niespełnianie wymogów, o których mowa w art. 24 ust. 3;
2) niezgodność ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w art. 24 ust. 5.
9. Marszałek województwa, na którego terenie odbywa się szkolenie dla
kandydatów na przewodników górskich po uzyskaniu informacji o uchybieniach organizatora szkolenia powiadamia o tych uchybieniach marszałka województwa,
który wpisał organizatora szkolenia do rejestru organizatorów szkoleń.
10. Marszałek województwa wzywa organizatora szkoleń dla kandydatów na
przewodników górskich do usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 30 dni od
dnia doręczenia wezwania, pod rygorem wykreślenia z rejestru organizatorów
szkoleń.
11. Organizator szkolenia wykreślony z rejestru organizatorów szkoleń na
podstawie ust. 10 nie może zostać wpisany do rejestru organizatorów szkoleń przed
upływem 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru organizatorów
szkoleń.
12. Organizator szkoleń prowadzący szkolenie dla kandydatów na
przewodników górskich bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń
nie może zostać wpisany do rejestru organizatorów szkoleń przed upływem 3 lat od
dnia wydania decyzji o stwierdzeniu prowadzenia szkolenia dla kandydatów na
przewodników górskich bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń.
13. Marszałek województwa, nie rzadziej niż raz na 3 lata, dokonuje z urzędu
kontroli organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, którego
wpis do rejestru organizatorów szkoleń dotyczy organizowania szkoleń na stałe.

Art. 24b. (uchylony).

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • Wejscie w życie 1 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 marca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 09 02 2021

Powiązania

brak powiązań