Art. 23. 1. Rada Funduszu, na wniosek kredytobiorcy, może odroczyć termin
płatności lub rozłożyć na raty należności, o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 20 i
art. 22 ust. 1.
2. Rada Funduszu, na uzasadniony wniosek kredytobiorcy lub kredytodawcy,
może umorzyć w całości albo części należności, o których mowa w art. 19 ust. 1,
art. 20 i art. 22 ust. 1.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są za pośrednictwem
kredytodawcy do Rady Funduszu.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został
nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
2) składane, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, oświadczenie o:
a) dochodach uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe,
b) sytuacji finansowej kredytobiorcy.
5. Umarzając, odraczając termin płatności lub rozkładając na raty należności,
o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 20 i art. 22 ust. 1, Rada Funduszu bierze pod uwagę:
1) informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2;
2) możliwe przyszłe zapotrzebowanie na wsparcie i pożyczkę na spłatę
zadłużenia ze środków Funduszu.

Art. 23a. 1. Kredytodawcy przekazują Radzie Funduszu półroczną
informację dotyczącą:
1) liczby wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 1,
2) przesłanek, na jakich oparte zostały wnioski, o których mowa w art. 6 ust. 1,
3) liczby odrzuconych wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 1, wraz ze
wskazaniem przesłanek ich odrzucenia
– w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza.
2. Rada Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji
finansowych półroczną informację o funkcjonowaniu Funduszu, sporządzoną w
szczególności na podstawie danych, o których mowa w ust. 1.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana w terminie 30 dni
od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych przedstawia sejmowej
komisji właściwej do spraw instytucji finansowych roczną informację dotyczącą
funkcjonowania Funduszu oraz działań Rady Funduszu, będących realizacją
ustawy, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
  • Wejscie w życie 19 luty 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 19 stycznia 2021
  • Ost. zmiana na stronie 11 02 2021

Powiązania

brak powiązań