Art. 22. Przewodnikiem miejskim lub terenowym lub pilotem wycieczek może
być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku
z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
3) posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Art. 22a. 1. (uchylony)
2. Osoby posiadające uprawnienia przewodnika górskiego dopuszcza się do
egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujących dodatkowy obszar
bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.
3. (uchylony)

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • Wejscie w życie 1 lipca 1998
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 marca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 09 02 2021

Powiązania

brak powiązań