Art. 22. Jeżeli wymaga tego wykonywanie zadań określonych ustawą
o nadzorze uzupełniającym, Komisja może przekazywać i otrzymywać informacje od
banków centralnych innych państw członkowskich, Europejskiego Systemu Banków
Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego. Art. 21 ust. 6–8 stosuje się
odpowiednio.

Art. 22a. Komisja może przekazywać Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd
i Papierów Wartościowych informacje niezbędne do wykonania przez ten urząd zadań
i uprawnień określonych w rozporządzeniu 1095/2010.

Art. 22b. 1. Komisja powiadamia Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych oraz odpowiedni organ nadzoru w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim o prowadzeniu na terytorium tego państwa członkowskiego, przez podmiot niepodlegający nadzorowi Komisji, działalności naruszającej:
1) przepisy tego państwa przyjęte w celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE
i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 349, z późn. zm.) lub
2) przepisy tego państwa mające zapewnić stosowanie rozporządzenia 600/2014,
lub
3) inne niż wskazane w pkt 1 i 2 przepisy tego państwa regulujące zasady
świadczenia usług przez firmy inwestycyjne, lub
4) przepisy rozporządzenia 600/2014 lub inne bezpośrednio stosowane przepisy
prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie do działalności firmy
inwestycyjnej.
2. W przypadku otrzymania przez Komisję od organu nadzoru z innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego informacji o prowadzeniu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez podmiot niepodlegający nadzorowi tego
organu, działalności naruszającej przepisy ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, przepisy wydane na jej podstawie, inne przepisy regulujące zasady
świadczenia usług przez firmy inwestycyjne, przepisy rozporządzenia 600/2014 lub
inne bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej mające zastosowanie
do działalności firmy inwestycyjnej, Komisja przekazuje informacje o podjętych
działaniach i wynikach tych działań organowi nadzoru z innego niż Rzeczpospolita
Polska państwa członkowskiego, od którego otrzymała powiadomienie, oraz
Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
  • Wejscie w życie 24 października 2005
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 30 listopada 2019
  • Ost. zmiana na stronie 09 11 2020

Powiązania

brak powiązań