Art. 20. 1. Dotacja, o której mowa w art. 19 ust. 1, jest przeznaczana w 91% na
wynagrodzenia z tytułu umów, o których mowa w art. 6, natomiast w przypadku
powierzenia prowadzenia punktu organizacji pozarządowej – na rzecz wyłonionej
organizacji pozarządowej, w 6% – na pokrycie kosztów obsługi organizacyjnotechnicznej zadań, a w 3% – na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzone
organizacji pozarządowej w trybie art. 11 ust. 7 zdanie drugie.
2. Podstawę ustalenia wysokości dotacji stanowi kwota bazowa.
3. Kwota dotacji stanowi dwunastokrotność iloczynu kwoty bazowej i mnożnika.
4. Mnożnik oblicza się w ten sposób, że liczbę mieszkańców powiatu, przyjętą
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata,
ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dzieli się przez 25 000,
z tym że nie może on być mniejszy niż 2 i większy niż 35. Mnożnik wyrażony liczbą
niecałkowitą zaokrągla się do liczby całkowitej w górę, jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest równa lub wyższa niż 5, albo w dół – jeżeli pierwsza cyfra po przecinku jest niższa niż 5.
5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
budżetu corocznie określa, w drodze rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej, mając
na względzie limity wydatków, o których mowa w art. 28, oraz potrzebę zapewnienia
właściwej organizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
  • Wejscie w życie 1 stycznia 2016
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 24 czerwca 2020
  • Ost. zmiana na stronie 12 11 2020

Powiązania

brak powiązań