Art. 1. 1. Zakazuje się produkcji wyrobów zawierających azbest.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o azbeście, należy przez to rozumieć
następujące włókniste krzemiany:
1) azbest chryzotylowy, nr CAS2) 12001-29-5;
2) azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4;
3) azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5;
4) azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5;
5) azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6;
6) azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.
3. Na podstawie przepisów załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.)
w zakresie dotyczącym wprowadzania do obrotu i stosowania włókien azbestu
i wyrobów zawierających włókna azbestu, dopuszcza się wprowadzanie do obrotu
i stosowanie diafragm do istniejących instalacji elektrolitycznych zawierających
azbest chryzotylowy oraz stosowanie wałów z azbestu chryzotylowego
stosowanych do ciągnienia szkła zainstalowanych lub znajdujących się
w użytkowaniu przed dniem 1 stycznia 2005 r., do czasu ich zużycia lub do czasu
kiedy będą dostępne substytuty bezazbestowe, w zależności od tego która
okoliczność wystąpi wcześniej.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
  • Wejscie w życie 28 września 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 29 luty 2020
  • Ost. zmiana na stronie 14 02 2021

Powiązania

brak powiązań