Art. 1. Ustawa określa:
1) zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania
czystości i porządku;
2) warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
3) warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie
uregulowanym w ustawie.

Art. 1a. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi
w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875).

Art. 1b. Do postępowania z odpadami komunalnymi stanowiącymi części roślin
pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych lub cmentarzy, a także z targowisk,
stosuje się przepisy dotyczące postępowania z bioodpadami stanowiącymi odpady
komunalne.

Szczegóły

  • Stan prawny Obecnie obowiązujący
  • Uchwalenie Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Wejscie w życie 1 stycznia 1997
  • Ost. zmiana ustawy (przez sejm) 31 grudnia 2020
  • Ost. zmiana na stronie 10 02 2021

Powiązania

brak powiązań